MOSES  *  EGYPTEN  *  SPAETH  

 

Pyramiderne blev i flere tusinde år brugt i forbindelse med indvielseskultiske ritualer
ARKIV 4b-6
Bind 4's kronikker og anmeldelser, 6. DEL
11:  Karl Aage Jensen,  Nye Bøger,AMH Magasin, 23/6 2004
12:  Merete Gundersen, SIQ-intelligens, 22/11 2004
Site•map
< Forrige | Næste > 
Ove von Spaeth
Historie og videnskab:
Genopdagelse, indsigt, fornyelse

Klik - køb bogen her - direkte

 
11  LITTERATURKRONIK, 23/6 2004
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ A.M.H. Magasin, den 23. juni 2004 (8.årg., nr.3, s.16-17)  -  litteraturkronik:
Som en åndelig rejse
I den omfattende serie "Attentatet på Moses" er den kyndige og ihærdige forfatter Ove von Spaeth nu nået til bind 4. Moses var den første kendte grundlægger af en religion, og hans lære har inspireret flere verdensreligioner.
          Forfatteren påviser, at gamle kilder afslører, at læren også indeholdt "mysterieguldet" fra Egypten samt gudsnavnets hemmelighed.
          Desuden giver bogen, blandt meget andet, sit bud på, hvor udbredte de første idéer om kun én gud var, hvad der ligger bag beretningen om guldkalvens kult, hvordan den gamle stjernelære ses i Bibelen, og hvilke spor fra mysteriekult, der kan findes i Moses' religion.
Af  KARL AAGE JENSEN, red.
 

Avanceret stjerneviden

Det er især afsnittet om stjernelæren, der interesserer astrologer, og man finder i "Jobs Bog" i Bibelen mange spændende ting, også om astronomi. I kapitel 26, vers 7-11, kan man bl.a. finde passagen: "…Gud udspænder nord over tomrummet og hænger Jorden på intet...". Hvordan kunne man dengang vide, at Jorden svæver i rummet? Der tales om "cirklen over vandene, hvor lyset ender i mørke". Hvordan kunne man vide, at verdensrummet uden for Jorden er kendetegnet ved mest at henligge i mørke?
          Der er mange hentydninger til profetisk mysterieviden i bogen, som er en usædvanlig grundig forskning i gamle skrifter. Der er mange henvisninger til stjerner i "Jobs Bog", men gennem tiden har teologisk og sproglig forskning ikke været tilstrækkelig kendt med stjerner og stjernebilleder til at kunne behandle teksterne efter hensigten. Det er bl.a. her, denne bog er afgørende.


Stjernemæssige paralleller i Bibelen

Ydermere kommer forfatteren ind på astrologiske paralleller i Bibelen, og der er rigtig mange. Moses er ifølge traditionen kendt som en betydende stjernekyndig, om hvilket samaritanerne i Israel den dag i dag siger: "…astrologi er en kunst, der går tilbage til Moses, som lærte det ved Faraos hof…". Også Jesus brugte det astrologiske sprog, da han talte om "kommende tider og tegn fra himlen" samt brugte udtrykket "tegn i Sol, Måne og Stjerner" (Matthæus 12,25). Om de skriftkloge sagde Jesus, at de "ikke forstod sig på at tyde tidernes tegn på himlen" (Matthæus 16,2-4).
          Forfatteren peger på, at religionen dengang rummede en kosmisk lære i alle kultursamfund, hvilket uundgåeligt inkluderede himmelmæssige forhold som forståelsesgrundlag. Israelitternes 12 stammer var en opdelingsform, der i Første Mosebog (49,1-28) overføres på idéen om Jakobs 12 sønner. De knyttedes som 12 stamfædre til nogle symbolske billeder, der ifølge traditionen er "stjernebilleder inden for Dyrekredsens 12 himmelsektioner".
          Moses var leder af 12 stammer, der modtog og viderebragte hans lære til slægterne. I det Nye Testamente havde Jesus 12 apostle, der modtog og viderebragte hans lære. Og kirken satte dem vel at mærke i forbindelse med de 12 Dyrekredstegn, hvoraf de 4 evangelister var symboliseret ved stjernebillederne Tyr, Løve, Skorpion (Ørn) og Vandbærer (Engel).
          Ifølge Bibelen udstedte Moses forbud mod at tilbede stjerner, men her opstod senere en fejltolkning. Han anviste netop at lade himmellegemerne markere de religiøse højtider, som man gjorde det i Egypten. Stjerneverdenen var ikke for særlige religioner, men var overalt integreret i kulturen.
          Stjernelære var længe idéstudium ved flere europæiske universiteter. Så sent som i 1830 kunne man ikke blive læge uden at have studeret astrologi. Bogen indeholder mange flere eksempler på astrologien i relation til kirkens historie i Europa.


Paulus' rejse i stjernehimlen

I bogens kapitel 22 omtales Paulus' stjernerejse, der fremstår ved læsning af et underliggende lag i det Nye Testamentes afsnit "Apostlenes Gerninger". Der er her tale om esoterisk astrologi, som vi normalt ikke har meget materiale om.
          Rejsen har både astronomisk og esoterisk karakter. Den kan ses som en projektion af en indre rejse - som et "himmellandkort". I "Apostlenes Gerninger" blev Paulus forkynder af den kristne lære. I sin prædiken (17,28) på Areopagos (Mars-højen) ved Athen citerede Paulus fra 5. vers af Aratos' esoterisk-astrologiske digt, "Phainomena". Paulus har således med stor sandsynlighed været velbevandret i det astromytologiske kodesprog.
          I Andet Korinterbrev fortæller han om en af sine bekendte, der "blev rykket op til den 3. himmel", og det kan ses som en indvielse i en anden verden.
          Paulus sejlede med et skib hjemmehørende i Alexandria, og som forliste ud for Malta. Her finder vi igen i "Apostlenes Gerninger" teksten "…et skib fra Alexandria under Tvillingernes tegn…". Et billede på, at den kraftige stjerne Canopus, som Alexandria var tilknyttet, befinder sig under Tvillingerne - netop ved samme meridian med største betydning. Denne meridian ("længdegrad") opfattedes som Verdens-aksen på himlen. Her var aksens rod selve Canopus-stjernen, og den markerede hermed den astrosymbolske rejses egentlige udgangspunkt. Bibeloversætterne har troet, at Tvillingerne var en galionsfigur, skønt afbildninger og beskrivelser fra antikken af en sådan type skibsfigur ikke var karakteristisk.
          Paulus' rejse var i det hele taget karakteriseret ved, at mange af de steder, han passerede på rejsen, bar navne der også var stjernenavne eller andet, der henviste til bestemte steder på himlen. Fx den ellers ubetydelige græske ø Cauda, der her anvendtes til at gøre opmærksom på den nedadgående måneknude Cauda i forbindelse med en i oldtiden meget omtalt (og stadig daterbar) solformørkelse. Det er bemærkelsesværdigt, at andre betydende byer og steder, som Paulus OGSÅ må have passeret på rejsen, slet ikke er nævnt i bibelberetningen. Men de bar netop heller ikke stjernenavne.
          Ove von Spaeth viser andre eksempler, bl.a. den senere pilgrimsrute i Spanien, der altid har heddet Via Lactea (Mælkevejen), og som på samme måde passerer flere stjernenavne, fx byen Leon der kan referere til det latinske navn for stjernebilledet Løven. Således var den slags åbenbarende "stjernerejser" ikke unormal religiøs praksis tidligere, men forståelsen af det bagvedliggende stjernekoncept er komplet fremmed i dag. Alt dette blot for at nævne nogle af de mange astrologiske henvisninger i denne fantastiske bog, som kan anbefales på det varmeste til alle, hvis hjerte banker for det åndelige i almindelighed og astrologien i særdeleshed.


Stringent og disciplineret

Bogen er et rigtigt Saturnarbejde, stringent og disciplineret. Von Spaeth har faktisk anvendt egne oversættere og eksperter for at få det hele fuldstændig korrekt. Derfor vil læserne kunne komme ud for, at teksten er oversat lidt anderledes en den autoriserede oversættelse af Bibelen.
          Forfatteren finder sammenhænge mellem Moses' religion og Bibelen, som det ikke tidligere har været muligt at påvise. En indviet elite fastholdt den hemmelige, delvis egyptiske, lære, som Moses havde videregivet til israelitterne.
          Bibelen viser sig desuden at have fungeret som mysterietekst, idet der udvikledes et særligt sprog inde i de bibelske tekster. Dette blev siden glemt, men der var andre end de gamle præster, der kendte de skjulte læseformer.
          Den bagvedliggende "egyptiske faktor" er nu påvist som værende blandt de væsentligste forudsætninger for at forstå vitale forhold bag Bibelens ældste indhold. Bogen gør os opmærksom på, at Bibelen i århundreder stod øverst på kirkens sorte liste. Forinden var dele af den skjulte lære genopdukket hos Egyptens gnostikere og i antikkens kulter, og siden i Hermeslæren, der bidrog til renæssancen, samt i nutiden.


En anmelders åbenbaring

Denne bog blev anmeldt påskesøndag den 11. april 2004 og finpudset dagen efter. Det gik op for mig i aftenens og nattens løb, at bogen betød intet mindre end et mirakel for mig. Det er en bog, som kalder på flere gennemlæsninger. Den vil kunne bruges til at meditere over. Man kan ikke undgå at blive ydmyg over det store arbejde, forfatteren præsterer, men OGSÅ over faget astrologi, som med denne bog får en ny dimension. For mig blev astrologien så at sige genfødt og fik endda en endnu dybere betydning end tidligere.
          Jeg ser bogen som en åndelig rejse, som måske ikke kan måle sig med Paulus' rejser, men det føles umiddelbart sådan, fordi forfatteren formår at tage os med ud på netop en åndelig rejse i disse banebrydende bøger. Bogen er et monumentalt og ultimativt værk om Moses. Den er måske ikke altid til hurtiglæsning, men kan med stort udbytte læses mange gange og kan bruges til decideret studium.
          Der står noget i hver eneste sætning. Ikke noget med fyld eller small talk - der gives langt mere end alene fuld valuta for pengene. Og så er vi endda kun nået til bind 4 af i alt 5. Men bogens foromtale af seriens sidste bind lover, at der også næste gang vil være en del af det fascinerende stjernemæssige stof. Hvem ved - måske vil serien i fremtiden blive kaldt for "von Spaeths Mosebøger 1-5"?.
          Du kan læse meget mere om disse betydelige bøger på deres egen hjemmeside: www.moses-egypt.net

 K.AA.J.

Den Hemmelige Religion. - Ove von Spaeth. - 368 sider, 298 kr. - C.A. Reitzel
Mere information om bøgerne: www.moses-egypt.net


(Med tilladelse pr. 14.apr.2004 fra Karl Aage Jensen til fri brug for OvS.)

 
Gardiner's A-1: se
Sidetop
12  LITTERATURKRONIK, 22/11 2004
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
¤ Dansk Edgar Cayce Selskab, 10. årg., december 2005, pp. 9-11 - & -
siqintelligens.dk - & -  Samsara.dk, pr. november 2004  - & -  godeboeger.dk, pr. december 2005  -  litteraturkronik:
Reinkarnationens viden. - Inspirationer i lyset af
Ove von Spaeth's forfatterskab
En kanon interessant og usædvanlig igangsættende bog på flere planer har set dages lys - ja, rummer tillige i sig selv en del af det særlige lys.
          Forfatteren og forskeren Ove von Spaeths værk "Den Hemmelige Religion" giver nye indsigter i den religiøse historie tilbage fra det gamle Ægypten og frem til den moderne vestlige verden. Et enkelt - også fremragende gennemarbejdet - aspekt fra bogens øvrige forskelligartede indhold skal fremdrages her.
Af  MERETE GUNDERSEN, forfatter, holistisk SIQ-terapeut
 

En baggrund for at tage denne side op her er, at mange mennesker i den moderne verden stiller sig selv det spørgsmål, hvorfor overhovedet beskæftige sig med noget for dem så fjernt som tanken om reinkarnation - eller tanken om, at mennesker måske har levet flere eller mange tidligere liv. Og tanken om, de måske også vil komme til at opleve mange kommende liv.

          Denne tanke kan virke uoverskuelig, skræmmende og meget fremmed for nogle mennesker, da der vel i sig selv er rigeligt at tage stilling ved alle de hændelser, der er sket og sker i dette liv. Læseren vil måske spørge sig, hvad skal jeg bruge det til? - Man kan forestille sig, at det, der giver livet mening, måske netop er reinkarnationslæren: Det, at det menneskelige liv på denne planet kan give en mening i et langt større udviklingsperspektiv, end vi almindeligvis forestiller os.


Op gennem evighedens visdomsstof

Derfor vil det være af yderste vigtighed, at der forskes og beskrives langt mere end hidtil i den menneskelige bevidsthed. En dansk forfatter, Ove von Spaeth, har forsket i spændende fund og opdagelser ikke mindst inden for oldtidshistoriens mere spirituelle sider. Og i en virkelig guldgruppe af viden, som Ove von Spaeth har fremrullet for os i sine bøger og artikler, kan der ses en meget grundlæggende viden der kan bidrage i forskellig fremtidig forskning i reinkarnationslæren, tillige med forskning i bevidstheden. Man kan ikke komme uden om denne viden - som Ove von Spaeth bl.a. netop har behandlet i sin bog "Den Hemmelige Religion" (C.A. Reitzels forlag og boghandel, 2004), især i dens kapitel 'Religionens tabte dimension'.

          Reinkarnation er blot en enkelt af trådene i forfatterskabet. Her er det af særlig værdi, at Ove von Spaeths tekst om reinkarnation præsenterer en upartisk oversigt, der ikke prioriterer til fordel for nogen bestemt tro eller religiøs opfattelse. Her søges bl.a. at fremdrage den i dag ofte ukendt store og betydningfulde rolle, som disse ældgamle ideer har haft, og stadig har, bag vores kulturhistorie, religioner og tænkemåder.
          Ikke mindst ved sådanne bidrag kan fremtiden for læren og forskningen om reinkarnations-opfattelsen udbredes. Nemlig fordi man i disse tekster kan finde den righoldige dokumenterede information, som ofte savnes i andre værker om reinkarnation. Ove von Spaeth giver i sine bøger tillige en omfattende henvisningslitteratur om beslægtede emner - og hans opdagelser er i sig selv er helt unikt og fuldt fremlagt med fin forskningsånd.


Sjælen følger liv efter liv

Det vil kunne udvide livssynet for den enkelte at forstå, at eksistensen ikke slutter, når vi ikke længere trækker vejret, men at livet fortsætter, og at den menneskelige bevidsthed er af en eviggyldig struktur som lever videre i de mere subtile verdener som en evig lysmonade i hele universets struktur.

          Det vil give mening, at de mindre gode gerninger, vi måske gør over for andre og os selv i en given livscyklus, kan vi have positiv mulighed for at få til at forsvinde fra ens sind, ved i en ny inkarnation at vise, at vi i en lignende situation i en ny inkarnation kan handle på mere livsbekræftende, eksistensunderstøttende eller næstekærlig måde - altså muligheder for at foretage fremskridt gennem en udligning i en anden inkarnation. Dette kan rumme at kunne udvikle din egen bevidsthed og din egen sjælsforståelse.
          Det at reinkarnere handler derfor også om sjælens 'erfaringsvækst' for det enkelte menneske - med en derved opnået udvidet bevidsthed kan det menneskelige potientale udvikles i endda allersmukkeste grad.


Den evige livskilde strømmer gennem alle de mange rækker af liv

Når vi taler om, at det at udvide bevidstheden er en begyndende eller videreudvikling af indsigt, kan en af de mange veje dertil være, at vi har læst os frem til, hvad der fandtes i forhistorisk tid om emnerne. Dette således for at sætte fokus på, hvad vi kan forske og forstå i nyere tid. Her kan der blandt andet forskes i og om muligt findes frem til, hvad den menneskelige bevidsthed kan komme i kontakt med i tidligere liv.

          Inden for psykologien kan der hentes megen ny viden og store landvindinger angående ubalancer i menneskesindet. Og altsammen med det formål at kunne fremdrages og opløses ved at arbejde med den menneskelige sinds adgang til tidligere livs forhold og eventuelle problematik.
          For at udføre fremtidig forskning i den menneskelige bevidsthed, og for at psykologien i dens mange aspekter kan skabe nytænkning, vil det være et "must" at læren om livet efter livet, og livet før livet, inddrages. Fra gamle kilder kendes, men ikke altid erkendes, disse "koder": - Tilbagetrækningen for den fysiske krop: Af Jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af Jord skal du genopstå. - Tilbagetrækningen for sjælen: Af Lys er du kommet. Til lys skal du blive. Af lys skal du genopstå. Lyder det for religiøst? Men lyset er ikke begrænset af religion.


Teksterne fra Ove von Spaeth - udvidet indsigt

Forskningsmæssigt har Ove von Spaeth for snart længe siden bestået den store svendeprøve med sin afhandling om verdens ældste stjernekort, fra Ægypten - og dertil mesterprøven med sit fembinds-værk om den historiske Moses. Et garantistempel, der netop også præger hans mange formidlende artikler - nu også på vej til at blive samlet i e-bøger. Alle der søger, kan i Ove von Spaeths tekster få svar. Der er information både til nutidens kvinde og mand, læreren, præsten og ikke mindst forskeren - alle kan hente den mest unikke og subtile information her. Ikke mange steder kan man finde så fortættet en viden på en så overskuelig og visdomsfuld måde.

          Således flere af Ove von Spaeths bøger og artikler, der også bringer en række af nævnte beslægtede emner på banen, kunne godt hos mange bidrage til at befæste et af trinene til at nå en større erkendelse af jeg'et, selvet, bevidstheden, og ikke mindst det guddommelige, og tillige den tro - og nu også den viden, som til alle tider har gennemsyret baggrundene for historieopfattelse og de mange religioners og kulturers oplysning. Med teksterne fra Ove von Spaeths hånd er rene perler af visdom født, læs dem, få indsigt, bliv livsklog og vïs - og få udvidet dit syn på historien, på religioner, på dig selv og DIT liv og reinkarnationslæren. - God opdagelseslyst.

          Spændende informationer om Ove von Spaeths bøger og artikler finder du på:
www.moses-egypt.net  - & -  www.frankerne.dk  - & -  libretto.com  - & -  www.visdomsmagasinet.dk - & -  www.thirax.dk  - & -  www.forvandlingskuglen.webbyen.dk
          Ove von Spaeth: "Den Hemmelige Religion" (C.A. Reitzels forlag og boghandel, 2004).

M.G.

(Merete Gundersen, holistisk SIQ-terapeut, er forfatter til bl.a. bogserien: "Det Spirituelle Menneske", 2004).


(Med tilladelse pr. 22.nov.2004 fra Merete Gundersen til fri brug for OvS.)

Sidetop
.
 
Numexam  
Klik - køb bogen her - direkte
 : Den Hemmelige Religion
- Moses og Arven fra Egypten i Fortid og Nutid.  - ATTENTATET PÅ MOSES, bind 4

C.A. Reitzel Forlag a/s, - men efter 2008:  online lager Lemuel-Books, www.lemuelbooks.com
- eller: online netboghandel Bog & Mystik, Valby, kontakt@bog-mystik.dk , www.bog-mystik.dk
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line

Gardiner's A-1: se

 

>>> Fortsættes her:

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 1. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 2. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 3. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 4. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 5. DEL

Bind 4's kronikker og anmeldelser, 6. DEL

Bind 4's anmeldelser: supplement, 7. DEL

 

 
 
Lokalisering ?       Her befinder du dig:  Bind 4's anmeldelser, 6.del arkiv
Her kan gives en kommentar om denne side:
Her kan gives et tip til en ven om denne side:
Warning: links may not work on translated pages Warning: links may not work on translated pages
DEBAT BIND 4
INTRODUKTION
- evt. praktisk at kunne læse teksten off-line
 
Sidetop
En særlig videnskat og visdomslære fra Grækenland, Rom og renæssancen udsprang oprindeligt i oldtidens Egypten - og kendes her også forbundet med den historiske Moses' dramatiske skæbne og mysterium.
          Ove von Spaeth har skrevet et fascinerende og nyorienterende værk om denne stadig influerende baggrund i nutidens samfund. Hans tværvidenskabelige forskning i historie, arkæologi og antropologi går dybt i egyptisk tradition, religionshistorie, indvielseskult, stjerneviden, mytologi - og videre i rabbinerskrifterne, bibelstudier og oldtidsforfatterne. Hver bog fremdrager unikke indsigter, det ikke tidligere var muligt at vise.
          Bøgerne bestilles lynhurtigt og direkte i B&M's internetbogsalg - klik på de individuelle forsider:

(1) De Fortrængte Optegnelser (238 s.) - (2) Gåden om Faraos Datters Søn (239 s.)
- (3) Den Forsvundne Tronfølger (255 s.) - (4) Den Hemmelige Religion (368 s.) -
(5) Profeten som Ukendt Geni (272 s.)
Online-salg – både hos: B&M's butik og internetbogsalg • - og hos Online-lager: Lemuelbooks

Løbende nyheder om Moses-serien: www.moses-egypt.net - & - Interest Group for The Ove von Spaeth Papers
 
 
Sidetop 
 

INTEREST GROUP FOR THE OVE VON SPAETH PAPERS

You are invited to freely join:
Interest Group for The Ove von Spaeth Papers

*